วันพุธ , 20 กันยายน 2017
Breaking News
You are here: Home » ตารางการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

<ตารางการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์จากเว็บ training.mcu.ac.th คลิกที่นี่>

ตารางอบรมคอมพิวเตอร์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ที่ หัวข้ออบรม วิทยากร/หน่วยงานที่จัดอบรม กำหนดการ ใช้ห้อง สมัครอบรม
หลักสูตร
“การบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website
Security Management)”
นายนพดล
เพ็ญประชุม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙
มกราคม
C๑๑๔ อบรมแล้ว
การอบรมระบบทะเบียนนิสิต
สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนนิสิต
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
๒๘
มกราคม
C๑๑๕ อบรมแล้ว
หลักสูตรการติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์สำเร็จรูป
นายปัญญา นราพันธ์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๙
มกราคม
C๑๑๔ อบรมแล้ว
การกรอก CHE QA Online
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์

กองวิชาการ

กุมภาพันธ์
C๑๑๕ อบรมแล้ว
การอบรมระบบทะเบียนนิสิต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนนิสิต

ส่วนทะเบียนนิสิต
/บริษัทวิชั่นเน็ต
๑๐
กุมภาพันธ์
C๑๑๔ อบรมแล้ว
การกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
คณะสังคมศาสตร์
๑๐
กุมภาพันธ์
C๑๑๕ อบรมแล้ว
การกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
คณะครุศาสตร์
๑๑
กุมภาพันธ์
C๑๑๕ อบรมแล้ว
หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์
นายเอกพล สร้อยจิตร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒
กุมภาพันธ์
C๑๑๔ อบรมแล้ว
การกรอกข้อมูล CHE QA
Online ระดับหลักสูตร

กองวิชาการ
๑๘๑๙
กุมภาพันธ์
C๑๑๕ อบรมแล้ว
๑๐ หลักสูตร
“คอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

นายปัญญา นราพันธ์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๔
กุมภาพันธ์
C๑๑๔ อบรมแล้ว
๑๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปี ๒๕๕๘ ทางอินเทอร์เน็ต (ครั้งที่ ๕)

กองคลังและทรัพย์สิน

มีนาคม
C๑๑๕ อบรมแล้ว
๑๒ สอบบรรจุบุคลากร
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)

ฝ่ายบุคคล กองกลาง
๑๐
มีนาคม
C๑๑๔
๑๓
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
SPSS

ภาควิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
๑๑
มีนาคม
C๑๑๔
๑๔
การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๑๐

นายวิศรุต จิมานัง ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๒๖
มีนาคม
C๑๑๔ สมัครอบรม
๑๕
อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
VTLS
ประจำปี ๒๕๕๙

ส่วนหอสมุดกลาง
๒๘๓๐
มีนาคม
C๑๑๕
๑๖
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน
ICT
ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมษายน
C๑๑๕
๑๗
อบรมครูพระสอนศีลธรรม

สำนักงานพระสอนศีลธรรม
๑๘๑๙
เมษายน
C๑๑๕

*กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและเหตุการณ์

Scroll To Top