วันพฤหัส , 17 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » จองห้องอบรมคอมพิวเตอร์

จองห้องอบรมคอมพิวเตอร์

*กรุณาตรวจสอบตารางการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ก่อนจอง

ปฏิทินการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอร์ http://www2.it.mcu.ac.th/?page_id=897

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองที่นี่ > 55-01-form-computer room for rent

*ส่งแบบฟอร์มได้ที่…
– ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C115 (ด้านประตู C116) อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

Scroll To Top