วันจันทร์ , 25 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

channan

พระมหาชำนาญ  มหาชาโน (พูดเพราะ) ดร.
ผู้อำนวยการ
tel_pix  8082
email_pix  chamnan@mcu.ac.th

ประวัติการศึกษา

– ป.ธ.9, สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
– ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยรังสิต
– พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
– ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Scroll To Top