Tuesday , 25 June 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » อบรม Infographic กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อบรม Infographic กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการนำเสนอด้วย Infographic จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมกองกลาง

วิทยากร นายนพดล เพ็ญประชุม และ นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top