Saturday , 6 June 2020
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » MCU 4.0 เทคโนฯ กับ มจร วข.พะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาข้อสอบออนไลน์ MCU e-Testing

MCU 4.0 เทคโนฯ กับ มจร วข.พะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาข้อสอบออนไลน์ MCU e-Testing

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการกิจกรรมการพัฒนาข้อสอบออนไลน์ MCU e-Testing ครั้งที่ ๑ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ระบบ MCU e-Testing พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสอบด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ (testing.mcu.ac.th) ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลัง จากทำข้อสอบเสร็จทันทีคุณสมบัติของระบบรองรับข้อสอบได้ ๙ รูปแบบดังนี้ แบบเลือกตอบ (ปรนัย) แบบถูก / ผิด (True/False) แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมคำ (Short answer) แบบเชิงตัวเลข (Numerical) แบบเรียงความ (Essay) แบบคำนวณ (Calculated) แบบลากและวางลงในข้อความ, ลงในเครื่องหมาย, ลงบนภาพ (Drag and drop) และแบบเลือกคำที่ขาดหายไป (Random short-anser matching)วัน / เดือน / ปี / เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ เช่น ให้เวลาในการทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง รูปแบบการแสดงข้อสอบ เช่น ให้แสดงหน้าละกี่ข้อ, และกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงการเลือกตอบในหน้าทั้งหมด การแสดงคะแนน และข้อผิดถูก เช่น แสดงขณะสอบ, หลังสอบ, และหลังการส่งข้อสอบเสร็จสิ้น ระบบสามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้น จากคลังข้อสอบ ระบบสามารถทำการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำได้ทั้งบน PC, Notebook, Tablet หรือ Smartphone อย่างไม่มีขีดจำกัด ระบบมีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ระบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการจัดสอบแต่ละครั้ง เช่น ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ และใบตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ รวมถึง ค่าน้ำ-ไฟ เป็นต้น และเป็นระบบที่ช่วยคณาจารย์และนิสิตเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ที่มีการพัฒนาในโลกออนไลน์มากขึ้น