Thursday , 20 June 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 20.00-22.00 น.

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 20.00-22.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing.mcu.ac.th) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 20.00 – 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top