Saturday , 6 June 2020
Breaking News
You are here: Home » ประชุม » ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการใช้งาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ในการบริหารงานประชุมของส่วนงานอีกด้วย ซึ่งมีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา