Wednesday , 23 October 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ร่วมกันส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ MCU e-Meeting

สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ร่วมกันส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ MCU e-Meeting

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์(MCU e-Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Paperless ลดการใช้กระดาษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ประโยชน์ของระบบ :-
๑. เป็นการลดการใช้กระดาษ
๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม
๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม

สามารถติดต่อขอรายละเอียดใช้งานระบบได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๗๕ ,๘๑๖๙
อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top