Saturday , 6 June 2020
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » MCU-IT training data management with G Sheets

MCU-IT training data management with G Sheets

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets ) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานด้วย G Apps ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร