Saturday , 6 June 2020
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม » MCU-IT Training G Docs

MCU-IT Training G Docs

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ G Docs” ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการสร้างสรรค์งานเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา