Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » เทคโนฯ มจร ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ “e-Learning” แก่อาจารย์

เทคโนฯ มจร ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ “e-Learning” แก่อาจารย์

25 ก.ย. 60 กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้งานบริการทางวิชาการ แก่  DR. Nuarhnwan Punwasupolchat อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์  MCU e-Learning (elearning.mcu.ac.th) โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นำแนะการใช้งานระบบในส่วนกิจกรรมของผู้สอน และกิจกรรมของผู้เรียน เช่น การสร้างเนื้อหา,การจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ,การสร้างคลังข้อสอบในระบบ เป็นต้น

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top