Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่องเริ่มการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authen) อาคารเรียนรวม โซน A (เฉพาะสาย lan)

ประกาศ เรื่องเริ่มการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authen) อาคารเรียนรวม โซน A (เฉพาะสาย lan)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเริ่มใช้งานระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authen) ที่อาคารเรียนรวมโซน A (เฉพาะสาย lan)
ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-09.00 น. ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ผู้ใช้งานระเครือข่ายที่ มจร วังน้อย อยุธยา อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน
หลังจากเปลี่ยนระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต authen แล้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ โดยใช้ username/password เหมือนเดิม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 35248 075 ภายใน 8075

About เอกพล สร้อยจิตร

Scroll To Top