Friday , 23 August 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ในงานนี้ได้มีซุ้มนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ มากมาย ร่วมทั้งซุ้มสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ณ ชั้นล่างของอาคารหอประชุม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top