วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเยี่ยมชมห้อง Server ที่ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔

การรับวุฒิบัตร และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top