Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » Training of Web II development master level

Training of Web II development master level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level  เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ก็ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top