วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันแรก

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันแรก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top