วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ไม่มีหมวดหมู่ » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบันที่ ๒) บังคับให้สถานศึกษาพัฒนาระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบดังกล่าวและเปิดใช้งานตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ความทราบแล้วนั้น
        ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเข้าบัญชีรายชื่อนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งได้รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนแล้ว ระหว่างวันที่
๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในระบบแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้ว จึงขอแจ้งบัญชีรายชื่อสำหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน เพื่อแจ้งต่อนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ครุศาสตร์,มนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์ ต่อไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
        อนึ่ง สำหรับนิสิตที่รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนหลังจากนี้ โปรดติดต่อขอรับรหัสผ่านที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่ห้องคอมพิวเตอร์  C๑๑๕ อาคารเรียนรวม โซน C ชั้น ๑
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

บันทึกข้อความส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนฯ คณะพุทธศาสตร์
บันทึกข้อความส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนฯ คณะครุศาสตร์
บันทึกข้อความส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนฯ มนุษยศาสตร์
บันทึกข้อความส่งมอบบัญชีรายชื่อระบบแสดงตัวตนฯ คณะสังคมศาสตร์

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top