Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » Office of Library and Information Technology welcoming the Internal Quality Audit Board

Office of Library and Information Technology welcoming the Internal Quality Audit Board

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top