วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5+CSS3+BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค

ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5+CSS3+BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP)สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้ ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็ปไซต์ training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top