วันอาทิตย์ , 25 มิถุนายน 2017
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์
ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์

ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์

ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c115 โซน C  อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top