วันเสาร์ , 19 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ส่วนเทคโนฯ มจร ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)

ส่วนเทคโนฯ มจร ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)

๑.ชื่อหลักสูตร: Web I  Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)

๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๓.หลักการและเหตุผล

HTML5 และ CSS3 นับเป็นเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ ที่มีการใช้งานเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์ (Device) ที่หลากหลายขึ้น ด้วยความสามารถใหม่ ๆ ของ HTML5 และ CSS3 จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์บนหลายแพลตฟอร์ม(Platform) ทั้ง PC, Moblie , Teblet ง่ายขึ้น และรองรับการแสดงผลรวมทั้งปลั๊กอินใหม่ ๆ ได้บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้อย่างถูกต้องสวยงาม
คอร์ส Web I  Development fundamental Level(HTML5 and CSS3)นี้จะเป็นคอร์สพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML+CSS3 เพื่อการประยุกต์พัฒนาเว็บไซต์ยุค 4.0 และเพื่อต่อยอดด้วยคอร์สที่ 2Web II  Development Master Level คอร์สที่ 3 Web III Development Professional Level ต่อไป

๔.วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้บุคลากรด้านดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ได้รู้การใช้งาน HTML5
และCSS3

๔.๒ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน Thailand 4.0

๔.๓ เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ

๔.๔ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนแสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ด้าน
การพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บโปรแกรมมิ่ง

๕.เป้าหมาย

บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จำนวน 25 รูป/คน
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน

ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๗. ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตร

 • ทำความรู้จักกับ HTML
 • คำสั่ง HTML พื้นฐาน
 • คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ (Text)
 • การสร้างลำดับรายการ (Lists)
 • การสร้างลิงก์ (Links)
 • การสร้างตาราง (Tables)
 • การทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ (Images)
 • การสร้างฟอร์ม
 • ทำความรู้จักกับโครงสร้างหน้าเว็บ
 • การแทรก video และ audio
 • เตรียมพร้อมและทำความรู้จักกับ CSS
 • การใช้งาน CSS รูปแบบการใช้งาน CSS
 • การใช้งาน CSS Syntax และ Selectors
 • การกำหนดรูปแบบต่างๆให้กับข้อความ (Text) และ Web Fonts
 • การกำหนดรูปแบบต่างๆให้กับรูปภาพ (Images)
 • การจัดรูปแบบให้กับ Lists และ แนะนำ Navigation Menu
 • การสร้าง Template Layout ด้วย CSS
 • Responsive Web Design
 • CSS3 Transformations and Transitions
 • Embedded Fonts and Columns

๘. สถานที่ฝึกอบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อยอยุธยา

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top