วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » สำนักทะเบียนฯ จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์

สำนักทะเบียนฯ จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ในเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวเปิดการอบรม พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top