วันพุธ , 19 กันยายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์เชิญ อบรมหลักสูตรการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MCU-Mail (Google Mail) และ หลักสูตรการปรับแต่งสื่อรูปภาพด้วย Google Picasa

ขอนิมนต์เชิญ อบรมหลักสูตรการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MCU-Mail (Google Mail) และ หลักสูตรการปรับแต่งสื่อรูปภาพด้วย Google Picasa

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  MCU-Mail (Google Mail)
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ และ

หลักสูตรการปรับแต่งสื่อรูปภาพด้วย Google Picasa
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้

03022560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top