วันเสาร์ , 19 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บุคลากรส่วนเทคโนฯมจร เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 34

บุคลากรส่วนเทคโนฯมจร เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผูู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนฯ นายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34” (Workshop on UniNet Network and Computer Application) WUNCA ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมดังกล่าว เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Uninet)ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่อข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top