Thursday , 20 June 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องเครือข่ายประจำอาคารเรียนรวมและอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ประกาศ ปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องเครือข่ายประจำอาคารเรียนรวมและอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ห้องเครือข่ายประจำอาคารเรียนรวมและอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 – 19.30 น. ส่งผลให้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ระบบอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่วนอาคารอื่นๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top