Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » MCU-IT Training Google Form

MCU-IT Training Google Form

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การสร้างฟอร์มด้วย Google Form” ให้แก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการเรียนการสอน โดยมี พระมหาอรรถพล  วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

IMG_8401

 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรมและรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top