วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อ่านและส่งบทความ ผ่านระบบวารออนไลน์ มจร (MCU e-Journals System) ได้แล้ววันนี้

อ่านและส่งบทความ ผ่านระบบวารออนไลน์ มจร (MCU e-Journals System) ได้แล้ววันนี้

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบวารสารออนไลน์(MCU e-Journals System) เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านและส่งบทความออไลน์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่น สมาร์ทโพน(Smartphone)แท็ปเล็ท(Tablet) คอมพิวเตอร์ (PC Destop) เป็นต้น สามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.ojs.mcu.ac.th

รายชื่อวารสารที่อยู่ในระบบดังนี้
-วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (Journal of Graduate Studies Review)
-วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (Journal of MCU Social Science Review)
-วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร (Journal of MCU Peace Studies)
-วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์(Journal of MCU Buddhapanya Review)
-วารสารมหาจุฬาวิชาการ (Journal Of Mahachula Academic)
-Journal of International Buddhist Studies(JIBS)
-วารสารพุทธจิตวิทยา Journal of Buddhist Psychology
-Journal of International Buddhist Studies College(JIBSC)
-Journal of MCU Languages and Cultures
-Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review
-วารสารมหาจุฬาปรัชญาปริทรรศน์ Journal of Mahachula Philosophy Review
-Journal of MCU Nan Review
-พุทธจักร Buddhacakra
-วารสารการพัฒนาสังคม มจร (Journal of MCU Social Development)
-วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
-วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทัศน์
-วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
-วารสารธรรมทัศน์
-วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

bookshelf-full-hd-wallpaper_1

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top