วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตร การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slide

24112559-2

ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

About สุพัตรา ทองสุข

Scroll To Top