วันอังคาร , 19 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญส่งบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site

ขอเชิญส่งบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google site สำหรับส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(C๑๑๔)  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

[embeddoc url=”http://www2.it.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/10/59-10-01สร้างเว็บไซต์ด้วย-Google-site03.pdf” height=”900px”]

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top