วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » รับวุฒิบัตรหลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

รับวุฒิบัตรหลักสูตรการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์” โดยกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนางสาวนภัสสร กัลปนาท นักวิชาการศึกษา กองสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ในวันนี้ (วันที่ ๒๐ กันยายน) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้โอวาท และกล่าวปิดการอบรม แล้วถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม และการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top