Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » Get a certificate of Google Classroom Training

Get a certificate of Google Classroom Training

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google Apps for Education หัวข้อ Google Classroom รุ่นที่ ๑ สำหรับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

IMG_7435 IMG_7444

ในพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

IMG_7472

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการรับวุฒิบัตร

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top