วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเว็บไซต์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเว็บไซต์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top