Saturday , 20 July 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ ระบบไฟฟ้า มจร วังน้อย ใช้งานได้ปกติ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

ประกาศ ระบบไฟฟ้า มจร วังน้อย ใช้งานได้ปกติ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านหน้า มจร วังน้อย ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นั้น  ระบบไฟฟ้าภายใน มจร วังน้อย ยังคงใช้งานได้ปกติ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

About ศรี แก้วงาม

Scroll To Top