Saturday , 20 July 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » ประมวลภาพโครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 23 – 24 มิ.ย. 58 ณ วส.ปัตตานี

ประมวลภาพโครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 23 – 24 มิ.ย. 58 ณ วส.ปัตตานี

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รอง.ผอ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศให้เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  ประจำปี  ๒๕๕๙ การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยซีเอ็มเอส (Web CMS Development) และการออกแบบระบบเครือข่าย โดยการเขิญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถ.สามัคคีสายข ต.รูสะมิแล อ.เมืองจ.ปัตตานี

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top