Thursday , 20 June 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ส่วนเทคโนฯ ได้รับมอบหมายจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผ.อ. ส่วนเทคโนฯ ให้เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ วส.ปัตตานี

ส่วนเทคโนฯ ได้รับมอบหมายจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผ.อ. ส่วนเทคโนฯ ให้เดินทางไปเป็นวิทยากร ณ วส.ปัตตานี

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รอง.ผอ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศให้เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้โครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  ประจำปี  ๒๕๕๙ การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยซีเอ็มเอส (Web CMS Development) และการออกแบบระบบเครือข่าย โดยการเขิญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ถ.สามัคคีสายขต.รูสะมิแลอ.เมืองจ.ปัตตานี

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาวิเชียร   วชิรธมฺโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ทุกรูปทุกท่านที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการอบรมเป็นอย่างดี

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top