วันพุธ , 27 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » มอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android

มอบวุฒิบัตรหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android

มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งได้จัดมา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา  เป็นวิทยากรบรรยาย

IMG_6817 IMG_6818

IMG_6823

ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้รับเกียรติจาก พระมหาสาธิต  สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้โอวาท แล้วถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top