วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » นิสิตใหม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

นิสิตใหม่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักทะเบียนและวัดผล จัดกิจกรรมการรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ และแนะแนวหลักสูตรการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. นิสิตใหม่ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ประธานในพิธีนำบูชาพระรัตนตรัย  ต่อจากนั้น พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน และประธานโครงการ ได้กล่าวทักทายต้อนรับ และให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในช่วงบ่ายโดยเริ่มตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ได้แบ่งนิสิตใหม่ออกเป็นกลุ่มย่อยเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ กลุ่มถ่ายรูปทำบัตร กลุ่มแนะนำการศึกษา และกลุ่มขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
สำหรับนิสิตใหม่ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ หรือขึ้นทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ ให้ทำการขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕-๑๑๖ อาคารเรียนรวมโซนซี ชั้น ๑ โซนคณะครุศาสตร์

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top