วันเสาร์ , 19 มกราคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » มอบวุฒิบัตรการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

มอบวุฒิบัตรการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

พระครูพิศาลสรวุฒิ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดการอบรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

IMG_6596

ในวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม เว็บมาสเตอร์ของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top