วันเสาร์ , 23 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม » คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล คอยดูแลแนะนำ ตลอดการอบรม

IMG_6543
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

About วิศรุต จิมานัง

Scroll To Top