วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
Breaking News
You are here: Home » IT Knowledge » Cloud computing เทคโนโลยีสร้างอนาคต

Cloud computing เทคโนโลยีสร้างอนาคต

mcuit-new59

IBM ได้ทำการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารภาคธุรกิจ 5,247 คนจาก 70 ประเทศถึงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 63 ของผู้ตอบแบบสำรวจยกให้การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing ได้รับการขนานนามว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างอนาคต เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุดภายในปี 2020 รองลงมาคือ Mobile solution หรือ การให้บริการออนไลน์เคลื่อนที่ และอันดับ 3 คือ Internet of things หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่มา: World Economic Forum. (27 November 2015). These technologies are shaping the future. Retrieved fromhttps://agenda.weforum.org/2015/11/these-technologies-are-shaping-the-future/

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top