วันอาทิตย์ , 24 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » IT Knowledge » ระบบคลังเอกสารออนไลน์ (Institutional Repository) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระบบคลังเอกสารออนไลน์ (Institutional Repository) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ระบบคลังเอกสารออนไลน์ (Institutional Repository) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งรองรับการนำเข้าเอกสารดิจิทัลได้หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความออนไลน์ สามารถเชื่อมข้อมูลกับ DSpace และซอฟต์แวร์ในกลุ่ม OAI-PMH

irmcuit002
ลิ้งค์ระบบ: http://ir.mcu.ac.th/ หรือเข้าถึงผ่านหน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัย ในส่วนแท็บบทความ

irmcuit001

พัฒนาโดย: ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

About นพดล เพ็ญประชุม

Scroll To Top