Friday , 26 April 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ งดให้บริการระบบเครือข่าย MCUNet ส่วนกลาง ชั่วคราว

ประกาศ งดให้บริการระบบเครือข่าย MCUNet ส่วนกลาง ชั่วคราว

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก (Core Router) ที่ มจร วัดมหาธาตุ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 22.00 – 24.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในวันและเวลาดังกล่าว ระบบดังต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
1.ระบบอินเทอร์เน็ตวัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม (มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ปกติ)
2.เซิร์ฟเวอร์ทุกระบบที่วัดมหาธาตุ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุด เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074-5

About mcuit

Scroll To Top