วันพุธ , 13 ธันวาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ภาพกิจกรรม

Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม e-Meeting

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ให้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุม

ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบ MCU e-Meeting เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพจากโทรศัพท์มือถือ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร G Docs

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ G Docs” ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการสร้างสรรค์งานเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education” ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสมัครและใช้งาน GMail, Contact, Calendar และ G Drive เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับยุค ๔.๐ สำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

ส่วนเทคโนฯร่วมจัดนิทรรศการและแจกแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน , ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมดัวยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร ร่วมจัดนิทรรศการและแจกโมบายแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ Celebrating 130 Years of MCU  วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ในงานนี้ได้มีซุ้มนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ มากมาย ร่วมทั้งซุ้มสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ณ ชั้นล่างของอาคารหอประชุม

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา Apps บน Android

รับวุฒิบัตรแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศการอบรมวันแรกการพัฒนา Apps บนระบบปฏิบัติการ Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ในวันนี้ (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นวันแรก โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน สำหรับคณาจารย์จากวิทยาเขต ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) วันเป็นแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และได้เริ่มการบรรยาย โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายอภิชาติ รอดนิยม เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเยี่ยมชมห้อง Server ที่ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔

การรับวุฒิบัตร และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

Scroll To Top