วันพฤหัส , 19 ตุลาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ภาพกิจกรรม

Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ส่วนเทคโนฯร่วมจัดนิทรรศการและแจกแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน , ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมดัวยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร ร่วมจัดนิทรรศการและแจกโมบายแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ Celebrating 130 Years of MCU  วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ในงานนี้ได้มีซุ้มนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ มากมาย ร่วมทั้งซุ้มสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ณ ชั้นล่างของอาคารหอประชุม

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา Apps บน Android

รับวุฒิบัตรแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศการอบรมวันแรกการพัฒนา Apps บนระบบปฏิบัติการ Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ในวันนี้ (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นวันแรก โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน สำหรับคณาจารย์จากวิทยาเขต ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) วันเป็นแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และได้เริ่มการบรรยาย โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายอภิชาติ รอดนิยม เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเยี่ยมชมห้อง Server ที่ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔

การรับวุฒิบัตร และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2 (การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำลองตามทฤษฎีของ Cisco Certified Network Associate) สำหรับเจ้าหน้าที่ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยในเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้นนายศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแอดมินผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ได้เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมหลักสูตร Web II development master level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level  เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ก็ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการรับวุฒิบัตร

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง (วันที่ ๕ กรกฎาคม) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*ขอขอบคุณรูปภาพจาก Boonlom MCU

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันแรก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Scroll To Top