วันอาทิตย์ , 25 มิถุนายน 2017
Breaking News
You are here: Home » ภาพกิจกรรม

Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรม Web I Development Fundamental Level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บระดับพื้นฐาน ๑ (Web I Development Fundamental Level) (HTML5 + CSS3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบริการ ๔ (ห้องบริการการสืบค้นอินเทอร์เน็ต) ส่วนหอสมุดกลาง ชั้น ๓ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการรับวุฒิบัตร

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS

บรรยากาศการอบรมการดำเนินการด้านงบประมาณโดยระบบโปรแกรม MIS และอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม CAI ให้คณาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างดี แม้จะติดในช่วงสอบปลายภาคก็ตาม การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) และนำขึ้นประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ MCU e-Learning (http://elearning.mcu.ac.th/)

IMG_9116

 

โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้งาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานบางส่วนของคณาจารย์ที่มาอบรม

1111 333 222

 

อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม และการรับวุฒิบัตร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

 

 

 

 

 

ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_9048

โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรม

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) เสร็จสิ้นและรับเกียติบัตร

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_8991

ในวันศุกร์ที่ 24 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพวันสุดท้ายของการอบรม

กองกลางจัดอบรมระบบ HR แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์) เป็นวันแรกของการอบรม พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำไหว้พระสวดมนต์ทำวัตรเช้าก่อนทำการอบรมประจำวัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม

สำนักทะเบียนฯ จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมระบบรับสมัครนิสิตออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทะเบียน ในเช้าวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวเปิดการอบรม พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

การอบรมการใช้งานอีเมล์ด้วย MCU-Mail (Google Mail)

ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google Apps for Education หัวข้อ “การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MCU-Mail (Google Mail)″ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม โดยมีนายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร

IMG_8845

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม Google Form

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร Google Apps for Education ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การสร้างฟอร์มด้วย Google Form” ให้แก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและการเรียนการสอน โดยมี พระมหาอรรถพล  วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

IMG_8401

 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรมและรับวุฒิบัตร

Scroll To Top