วันพฤหัส , 17 สิงหาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ภาพกิจกรรม

Category Archives: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2 (การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำลองตามทฤษฎีของ Cisco Certified Network Associate) สำหรับเจ้าหน้าที่ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยในเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้นนายศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแอดมินผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ได้เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมหลักสูตร Web II development master level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level  เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ก็ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการรับวุฒิบัตร

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง (วันที่ ๕ กรกฎาคม) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*ขอขอบคุณรูปภาพจาก Boonlom MCU

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันแรก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพบรรยากาศการอบรม Web I Development Fundamental Level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บระดับพื้นฐาน ๑ (Web I Development Fundamental Level) (HTML5 + CSS3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบริการ ๔ (ห้องบริการการสืบค้นอินเทอร์เน็ต) ส่วนหอสมุดกลาง ชั้น ๓ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการรับวุฒิบัตร

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS

บรรยากาศการอบรมการดำเนินการด้านงบประมาณโดยระบบโปรแกรม MIS และอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม CAI ให้คณาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างดี แม้จะติดในช่วงสอบปลายภาคก็ตาม การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) และนำขึ้นประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ MCU e-Learning (http://elearning.mcu.ac.th/)

IMG_9116

 

โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้งาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานบางส่วนของคณาจารย์ที่มาอบรม

1111 333 222

 

อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม และการรับวุฒิบัตร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

 

 

 

 

 

ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_9048

โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรม

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) เสร็จสิ้นและรับเกียติบัตร

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_8991

ในวันศุกร์ที่ 24 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพวันสุดท้ายของการอบรม

Scroll To Top