วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

ส่วนเทคโนฯ มจร เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรม G Suite for Education ณ วส.ปัตตานี

วันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายธนาชัย บูรณวัฒนากุล รก.รอง.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมโครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ประจำปี 2561 “การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Education” วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีและเหมาะสมต่อการนํามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Mail, Calendar, Drive,Docs, Sheets, MCU e-Meeting สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นของฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานใดๆ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
G Suite for Education : ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail : ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษารูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สํารอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts : เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นําเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Drive : ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร
Calendar : มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นําเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Forms : การสร้างแบบประเมินออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ และข์อสอบออนไลน
MCU e-Meeting : ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมออนไลน์แบบไร้กระดาษ)
อบรม ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

กองกลางสำนักงานอธิการบดีอบรม G Suite

บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน G Suite for Education เพื่อนำระบบ G Suite for Education ไปประยุกต์ใช้งานในสำนักงานเป็นหน่วยงานแรก โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

เทคโนฯ มจร ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ “e-Learning” แก่อาจารย์

25 ก.ย. 60 กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้งานบริการทางวิชาการ แก่  DR. Nuarhnwan Punwasupolchat อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์  MCU e-Learning (elearning.mcu.ac.th) โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นำแนะการใช้งานระบบในส่วนกิจกรรมของผู้สอน และกิจกรรมของผู้เรียน เช่น การสร้างเนื้อหา,การจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ,การสร้างคลังข้อสอบในระบบ เป็นต้น

ส่วนเทคโนฯร่วมจัดนิทรรศการและแจกแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน , ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมดัวยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร ร่วมจัดนิทรรศการและแจกโมบายแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ Celebrating 130 Years of MCU  วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ในงานนี้ได้มีซุ้มนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ มากมาย ร่วมทั้งซุ้มสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ณ ชั้นล่างของอาคารหอประชุม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน (ส่วนภูมิภาค) Learning Management With e-Learning Using Moodle (For Instructor) เป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรม

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” สำหรับวิทยาเขต

บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเยี่ยมชมห้อง Server ที่ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔

การรับวุฒิบัตร และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตร Graphic Design for Web เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

บรรยากาศการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม และได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll To Top