วันพฤหัส , 17 สิงหาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

บรรยากาศการอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตร Graphic Design for Web เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

บรรยากาศการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม และได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โน๊ตอบรม Graphic Design for Web

https://docs.google.com/document/d/1vfryWaK_RZO9UlC8cwSyk_sLrWw6IHCgDmJBMHPyJwg/edit?usp=sharing

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร Graphic Design for Web

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2

หลักสูตร “Moodle :: การจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”

          บรรยากาศและผลงานการอบรมหลักสูตร “Moodle การจัดการเรียนแบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” (คณะมนุษยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยในเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม) วันแรกของการอบรม มีนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ  และนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้เป็นวิทยากรอบรม  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร : 035-248-000 ต่อ 8195 หรือ 8075

 

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร Pre-CCNA 2 (การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำลองตามทฤษฎีของ Cisco Certified Network Associate) สำหรับเจ้าหน้าที่ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยในเช้าวันนี้ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้นนายศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นแอดมินผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ได้เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การอบรมหลักสูตร Web II development master level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level  เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ก็ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการรับวุฒิบัตร

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันที่สอง (วันที่ ๕ กรกฎาคม) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*ขอขอบคุณรูปภาพจาก Boonlom MCU

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร Web II Development Master Level

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในวันแรก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ Web II Development Master Level ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายนพดล  เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันนี้ (วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม) เป็นวันแรกของการอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Scroll To Top