วันอาทิตย์ , 25 มิถุนายน 2017
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรม Web I Development Fundamental Level

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บระดับพื้นฐาน ๑ (Web I Development Fundamental Level) (HTML5 + CSS3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบริการ ๔ (ห้องบริการการสืบค้นอินเทอร์เน็ต) ส่วนหอสมุดกลาง ชั้น ๓ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรม

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้เมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการรับวุฒิบัตร

แบบประเมินการอบรมหลักสูตรหลักสูตร Web I Development Fundamental Level (HTML5+CSS3) ส่วนภูมิภาค

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS

บรรยากาศการอบรมการดำเนินการด้านงบประมาณโดยระบบโปรแกรม MIS และอบรมการปฏิบัติงานด้วยระบบงบประมาณด้วยโปรแกรม MIS  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ มจร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักฯ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักฯ  เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๔ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม CAI ให้คณาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับอาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างดี แม้จะติดในช่วงสอบปลายภาคก็ตาม การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ผลิตสื่อช่วยสอน (CAI) และนำขึ้นประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ MCU e-Learning (http://elearning.mcu.ac.th/)

IMG_9116

 

โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการใช้งาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานบางส่วนของคณาจารย์ที่มาอบรม

1111 333 222

 

อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรม และการรับวุฒิบัตร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

 

 

 

 

 

แบบประเมินการอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI สำหรับอาจารย์

ส่วนเทคโนโลยีจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 และ CSS3

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG_9048

โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการอบรม

แบบประเมินการอบรม หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 and CSS3)

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) เสร็จสิ้นและรับเกียติบัตร

การอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (EHR) ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IMG_8991

ในวันศุกร์ที่ 24 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพวันสุดท้ายของการอบรม

Scroll To Top