วันพุธ , 13 ธันวาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

เทคโนฯ มจร ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ “e-Learning” แก่อาจารย์

25 ก.ย. 60 กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้งานบริการทางวิชาการ แก่  DR. Nuarhnwan Punwasupolchat อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์  MCU e-Learning (elearning.mcu.ac.th) โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นำแนะการใช้งานระบบในส่วนกิจกรรมของผู้สอน และกิจกรรมของผู้เรียน เช่น การสร้างเนื้อหา,การจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ,การสร้างคลังข้อสอบในระบบ เป็นต้น

ส่วนเทคโนฯร่วมจัดนิทรรศการและแจกแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน , ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมดัวยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร ร่วมจัดนิทรรศการและแจกโมบายแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ Celebrating 130 Years of MCU  วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศบริเวณซุ้มนิทรรศการของสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันครบรอบสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา ในงานนี้ได้มีซุ้มนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆ มากมาย ร่วมทั้งซุ้มสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ณ ชั้นล่างของอาคารหอประชุม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน (ส่วนภูมิภาค) Learning Management With e-Learning Using Moodle (For Instructor) เป็นกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวไกลไปกับยุค Thailand 4.0 และ MCU 4.0 มุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C114 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยวันสุดท้ายของการอบรม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิดโครงการอบรม

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร “การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน” สำหรับวิทยาเขต

บรรยากาศการอบรมการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator) สำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน ซึ่งส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเยี่ยมชมห้อง Server ที่ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔

การรับวุฒิบัตร และการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

บรรยากาศการอบรมและพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน IT หลักสูตร Graphic Design for Web เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 โดย นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย

บรรยากาศการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม และได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โน๊ตอบรม Graphic Design for Web

https://docs.google.com/document/d/1vfryWaK_RZO9UlC8cwSyk_sLrWw6IHCgDmJBMHPyJwg/edit?usp=sharing

แบบประเมินการอบรมหลักสูตร Graphic Design for Web

Scroll To Top