วันพฤหัส , 16 สิงหาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » กิจกรรม

Category Archives: กิจกรรม

กิจกรรม

อบรม Infographic กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการนำเสนอด้วย Infographic จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมกองกลาง

วิทยากร นายนพดล เพ็ญประชุม และ นางสาวสุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

มจร พะเยา จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Meeting มุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) เพื่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พัฒนามุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ปธ.๙ ,ดร. ได้มอบมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ซึ่งระบบ MCU e-Meeting นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– ระบบใช้งานผ่านเว็บไซต์
– กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆผ่านรหัส
– รูปแบบของเอกสารแนบรองรับทุกชนิด เช่น PDF Word รูป วิดีโอ เป็นต้น
– สามารถสืบค้นวาระและมติการประชุมทั้งปัจจุบันและการประชุมในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
– จัดทำสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้ส่วนงานเจ้าของเรื่อง
– จำทำสถิตและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งเพื่อเป็นประชุมโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประโยชน์ของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คือ
– ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลประกอบการประชุมได้ก่อนประชุม ระหว่างประชุม และภายหลังการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้
– ผู้บริหารมีระบบการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
– การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมมีความสะดวกรวดเร็ว
– สามารถประหยัดกระดาษ หลายล้านแผ่นต่อปี
– ประหยัดเงินงบประมาณ ในการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ

ส่วนเทคโนโลยีฯ ปฏิบัติงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ UN

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้
– ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-Support ด้าน IT กับหน่วยงานอื่น ๆ
-ดำเนินงานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย
-ตัดต่อภาพและเสียงประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สรงนํ้าขอพร ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธนาชัย บูรณวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรงนํ้าขอพรจาก พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ณ ชั้น 4 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้่อย

สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง ร่วมกันส่วนเทคโนฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ MCU e-Meeting

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกันส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์(MCU e-Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมแบบ Paperless ลดการใช้กระดาษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนายธนาชัย  บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ประโยชน์ของระบบ :-
๑. เป็นการลดการใช้กระดาษ
๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม
๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม

สามารถติดต่อขอรายละเอียดใช้งานระบบได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๗๕ ,๘๑๖๙
อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

สำนักทะเบียนและวัดผลอบรม G Drive fie stream

สำนักทะเบียนและวัดผลเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย  โดยมี พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักฯ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมรับฟังด้วย การอบรมครั้งนี้เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้บริหารงานในองค์กร และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร

ภาพหมู่การอบรมของบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนฯ มจร เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรม G Suite for Education ณ วส.ปัตตานี

วันที่ 22 – 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผอ. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายธนาชัย บูรณวัฒนากุล รก.รอง.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมโครงการอบรมเสริมทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ประจำปี 2561 “การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Education” วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีและเหมาะสมต่อการนํามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Mail, Calendar, Drive,Docs, Sheets, MCU e-Meeting สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นของฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานใดๆ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
G Suite for Education : ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail : ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษารูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สํารอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts : เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นําเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Drive : ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร
Calendar : มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นําเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Forms : การสร้างแบบประเมินออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ และข์อสอบออนไลน
MCU e-Meeting : ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมออนไลน์แบบไร้กระดาษ)
อบรม ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี  ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

กองกลางสำนักงานอธิการบดีอบรม G Suite

บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน G Suite for Education เพื่อนำระบบ G Suite for Education ไปประยุกต์ใช้งานในสำนักงานเป็นหน่วยงานแรก โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

เทคโนฯ มจร ให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ “e-Learning” แก่อาจารย์

25 ก.ย. 60 กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้งานบริการทางวิชาการ แก่  DR. Nuarhnwan Punwasupolchat อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์ เรื่องการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์  MCU e-Learning (elearning.mcu.ac.th) โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้นำแนะการใช้งานระบบในส่วนกิจกรรมของผู้สอน และกิจกรรมของผู้เรียน เช่น การสร้างเนื้อหา,การจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ,การสร้างคลังข้อสอบในระบบ เป็นต้น

ส่วนเทคโนฯร่วมจัดนิทรรศการและแจกแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 พระมหาชำนาญ มหาชาโน , ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมดัวยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร ร่วมจัดนิทรรศการและแจกโมบายแอพพลิเคชั่น ในงานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ Celebrating 130 Years of MCU  วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll To Top