Tuesday , 12 December 2017
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จัดประชุมแบบ Paperless

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ด้วยระบบการประชุมอิเล็คทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) หรือการประชุมแบบ Paperless ตามนโยบายพระเดชพระคุณพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี โดยการประชุมครั้งนี้ มี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ส่วนงาน คอยอำนวยความสะดวก เรื่องระบบและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

ประโยชน์ :-
๑. เป็นการลดการใช้กระดาษ
๒. ได้อ่านทบทวนเอกสารก่อนเข้าประชุม
๓. สามารสืบค้นมติข้อเสนอแนะของสภาได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
๔. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารหายหรือหาไม่เจอ เมื่อคราวต้องการ ที่สำคัญไม่ต้องสร้างตู้หรือห้องเก็บเอกสารเพิ่ม….

สามารถติดต่อขอรายละเอียดใช้งานระบบได้ที่
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๗๕ ,๘๑๖๙
อีเมล์: nopadol.pen@mcu.ac.th
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

 

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ จัดประชุมในรูปแบบ Paperless ครั้งแรก

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Paperless ครั้งแรก ใช้เอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ จำนวนมาก เป็นไปตามนโยบายการลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ บุคลากรจาก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้คอยให้บริการแนะนำการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์(MCU e-Meeting) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ลิ้งค์ระบบ : http://emeeting.mcu.ac.th/

 

ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (www5)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บไซต์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (www5) ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 09.00 น. ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว เว็บไซต์ของส่วนงานและระบบดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

วิทยาเขตนครราชสีมา nkr.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี www.rbr.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด www.roiet.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ www.cyp.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สงขลา  www.songkhla.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สุราษฎร์ธานี  www.surat.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.จันทบุรี www.chan.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.สระแก้ว www.sakaeo.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.มหาสารคาม www.msk.mcu.ac.th
หน่วยวิทยบรการ จ.อุทัยธานี www.uthai.mcu.ac.th
สำนักทะเบียนและวัดผล www.reg.mcu.ac.th
ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล www.eval.mcu.ac.th
The Journal of IABU jiabu.mcu.ac.th
วารสารหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ journal-socdev.mcu.ac.th
วารสารมหาจุฬาวิชาการ jma.mcu.ac.th
วารสารพุทธจิตวิทยา jounal.psy.mcu.ac.th
วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ journal.edu.mcu.ac.th
วารสารวิทยาลังสงฆ์นครลำปาง journal.lp.mcu.ac.th
วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ jmbr.mcu.ac.th
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th
ระบบบันทึกภาระการสอนของอาจารย์ work.mcu.ac.th
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook.mcu.ac.th
โครงการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพปฏิบัติงานฯ sport.mcu.ac.th
โครงการกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพปฏิบัติงานฯ โซนเหนือ northzone.mcu.ac.th
โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) “แม่ไก่”  www.tft.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)ซึ่งเป็นระบบจัดการงานประชุมที่จะสามารถดำเนินการได้สะดวก รวดเร็วเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาข้อมูลและสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง ประหยัดเวลาและทรัพยากรกระดาษ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ สามารถดูข้อมูล วาระการประชุมต่างๆ ได้โดยผ่านทาง URL http://emeeting.mcu.ac.th  ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเข้าใช้งานระบบได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร  www2.it.mcu.ac.th  โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๕ e-mail: nopadol.pen@mcu.ac.th

ประกาศ งดให้บริการ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชั่วคราว ในวันที่ 5 ต.ค. 60 เวลา 09.00-11.00 น.

เนื่องด้วยอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชำรุด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5  ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ระบบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 1. ระบบอินเทอร์เน็ตวัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม
 2. www.mcu.ac.th เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
 3. เว็บไซต์ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน mcu.ac.th
 4. www.undv.org
 5. www.icdv.net, www.icdv.or.th, www.icundv.org
 6. ระบบทะเบียนนิสิต
 7. ระบบห้องสมุด
 8. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 9. vpn.mcu.ac.th

ระบบที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

 1. ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 2. ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ
 3. vpn2.mcu.ac.th
 4. hr.mcu.ac.th
 5. mis.mcu.ac.th
 6. formula.mcu.ac.th
 7. qa.mcu.ac.th
 8. km.mcu.ac.th
 9. mcuaad.mcu.ac.th
 10. mcutube.mcu.ac.th
 11. elearning.mcu.ac.th
 12. gallery.mcu.ac.th
 13. mediacenter.mcu.ac.th
 14. mbpra.mcu.ac.th
 15. www.mcupyo.com

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทร. 0 3524 8075
  e-mail : network@mcu.ac.th
  FB : www.facebook.com/itmcu

เทคโนฯ เชิญสถาบันวิจัยมาให้ความรู้ด้านการวิจัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน และ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินการวิจัยของบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “การบริหารงานวิจัย & การพัฒนานักวิจัย” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น “130 MCU Book”ได้แล้ววันนี้ ที่ AppStore และ GooglePlay

แอพพลิเคชั่น 130 MCU Book เป็นแอพพลิเคชั่นพัฒนาเนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมหนังสือ 130 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บุ๊คเพื่อความสะดวกให้คุณสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play

สำหรับระบบปฎิบัติการ iOS (iPad,iPhone)
สำหรับระบบปฎิบัติการAndroid(Sumsung,Huawei)

โหลดแอพพลิเคชั่น หนังสือ 130 MCU Book ปี สถาปนามหาจุฬาฯวันนี้

แอพพลิเคชั่น 130 MCU Book เป็นแอพพลิเคชั่นพัฒนาเนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมหนังสือ 130 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บุ๊คเพื่อความสะดวกให้คุณสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วังน้อย ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดับไฟฟ้า วันที่ 5 ก.ย. 60 เวลา 9.00-13.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดบล๊อกระบบการจ่ายไฟฟ้า ในงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-13.00 น. ส่งผลให้ มจร วังน้อย ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน และระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ และศูนย์ข้อมูล เฉพาะ มจร วังน้อย จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

Scroll To Top