วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรสงฆ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (หลักสูตร ป.ทศ.)

ขอเชิญบุคลากรสมัครใช้บริการ MCU-Mail และ G Suite for Education

             

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเข้าร่วมโครงการ G Suite for Education (ชื่อเดิม Google Apps for Education) และนำระบบมาใช้งานในมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความที่ ๖๑๑๑.๒/๐๑๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญบุคลากรสมัครใช้งาน MCU-Mail และ G Suite for Education โดยสามารถสมัคร online ผ่านลิ้งค์ 
http://www.it.mcu.ac.th

บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๖๑๑๑.๒/ว ๐๑๒

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 20.00-22.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing.mcu.ac.th) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 20.00 – 22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 12 – 16 เม.ย. 61

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 12 – 16 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 12 – 16 April 2018, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วัดมหาธาตุ ที่เชื่อมต่อผ่าน UniNet ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อนอกเครือข่าย UniNet ได้

เนื่องด้วยระบบอินเทอร์เน็ต มจร  วัดมหาธาตุ ที่เชื่อมต่อผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไม่สามารถติดต่อนอกเครือข่าย UniNet ได้ แต่สามารถติดต่อภายในเครือข่ายของ UniNet ได้ปกติ   UniNet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบดังกล่าว จะแก้ไขระบบให้ใช้งานได้ปกติ ภายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นี้

ผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เครือข่ายของ UniNet เช่น TOT, CAT, 3BB, AIS, True และ DTAC เป็นต้น ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ของ มจร วัดมหาธาตุได้

วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว สำหรับส่วนงานของ มจร ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เครือข่ายของ UniNet ให้เชื่อมต่อ VPN ก่อนการใช้งานระบบ โดยเชื่อมต่อผ่าน vpn2.mcu.ac.th เท่านั้น (ไม่ใช่ vpn.mcu.ac.th) ส่วนงานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของ UniNet สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในการนี้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th วันที่ 16 เม.ย. 61 เวลา 11.00-13.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ emeeting.mcu.ac.th และย้ายระบบจากวัดมหาธาตุ ไปติดตั้งใหม่ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. ส่งผลให้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ชั่วคราว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075 ภายใน 8074, 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
www.facebook.com/itmcu

มจร วข.พะเยา ร่วมกับ ส่วนเทคโนฯ จัดอบรม การสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอน ยุค 4.0

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้นายธนาชัย บูรณวัฒนากุล รก.รอง.ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างสมรรถนะการทำงานเพิ่มศักยภาพการสอนด้วย G Suite for Educationณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา การอบรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพระราชปริยัติ,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในการเปิดและปิดการอบรม พร้อมวุฒิบัตรแก่ ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเนื้อหาการอบรมเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีและเหมาะสมต่อการนํามาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะมีเครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น Mail, Calendar, Drive,Docs, Sheets, MCU e-Meeting สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นของฟรีไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานใดๆ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
G Suite for Education :
ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail :
ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษารูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สํารอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts :
เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นําเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Drive :
ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร,การสร้างทีมไดฟ์
Calendar :
มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นําเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Forms :
การสร้างแบบประเมินออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ และคลังข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจ คำนวนคะแนนอัตโนมัติ
MCU e-Meeting :
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมออนไลน์แบบไร้กระดาษ)
อบรม ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

#ประกาศ งดให้บริการ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชั่วคราว ในวันที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 01.00-01.30 น.

เนื่องด้วยอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ชำรุด ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 01.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้ Data Center มจร วัดมหาธาตุ ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ระบบที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
ระบบอินเทอร์เน็ตวัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม
www.mcu.ac.th เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน mcu.ac.th
www.undv.org
www.icdv.net, www.icdv.or.th, www.icundv.org
ระบบทะเบียนนิสิต
ระบบห้องสมุด
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
vpn.mcu.ac.th

ระบบที่ไม่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วังน้อย และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
ระบบบริหารแผนปฏิบัติการ
vpn2.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcuaad.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 31 ธ.ค. 60 ถึง 2 ม.ค. 61

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 31 ธ.ค. 60 และ 1-2 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 31 December 2017, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. and also on 1-2 January 2018, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

คู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน และสำหรับผู้เรียน)

กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ MCU e-Learning (สำหรับผู้สอน และสำหรับผู้เรียน) เพื่อประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (elearning.mcu.ac.th) โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดทำคู่มือนำแนะการใช้งานระบบทั้งในส่วนของผู้สอน และระบบในส่วนของผู้เรียน เช่น การสร้างรายวิชา, การเพิ่มเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ, การจัดการนักเรียนในชั้นเรียน , การสร้างแบบทดสอบ, การวัดและการประเมินผล, และการใช้ระบบในส่วนของผู้เรียน เป็นต้น

สามารถ Download คู่มือได้ที่: http://elearning.mcu.ac.th/

 

Scroll To Top