วันอาทิตย์ , 24 มีนาคม 2019
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 มี.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcuaad.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com
www.mcukk.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ กทม. และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 29 ธ.ค. 61 ถึง 1 ม.ค. 62

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 29-31 ธ.ค. 61 และ 1 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 29-31 December 2018, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. and also on 1 January 2019, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.
We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา 7 พ.ย. 61 เวลา 8.30 – 17.00 น.

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 17.00 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง มจร จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง และดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ซึ่งจะส่งผลให้ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องงดให้บริการระบบต่างๆ ภายใน มจร จ.พระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว ในวันและเวลาดังกล่าว ได้แก่ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ และระบบสารสนเทศบางระบบ ดังนี้

asc.mcu.ac.th
elearning.mcu.ac.th
emeeting.mcu.ac.th
e-office.mcu.ac.th
flash.mcu.ac.th
formula.mcu.ac.th
gallery.mcu.ac.th
hr.mcu.ac.th
km.mcu.ac.th
mcutube.mcu.ac.th
mcutvupload.mcu.ac.th
mediacenter.mcu.ac.th
mis.mcu.ac.th
picture.mcu.ac.th
qa.mcu.ac.th
sharefile.wn.mcu.ac.th
tv.mcu.ac.th
vpn2.mcu.ac.th
www.mbpra.mcu.ac.th
www.mcupyo.com

ทั้งนี้ ระบบอื่นๆ ที่วัดมหาธาตุ และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอด้วย Infographic

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 27 – 30 ก.ค. 61

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 27 – 30 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 27 – 30 July 2018, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

MCU 4.0 เทคโนฯ ร่วมกับ มจร วข.พะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาข้อสอบออนไลน์ MCU e-Testing

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่วิทยากร โครงการกิจกรรมการพัฒนาข้อสอบออนไลน์ MCU e-Testing ครั้งที่ ๑ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ระบบ MCU e-Testing พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสอบด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ (testing.mcu.ac.th) ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลัง จากทำข้อสอบเสร็จทันทีคุณสมบัติของระบบรองรับข้อสอบได้ ๙ รูปแบบดังนี้ แบบเลือกตอบ (ปรนัย) แบบถูก / ผิด (True/False) แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมคำ (Short answer) แบบเชิงตัวเลข (Numerical) แบบเรียงความ (Essay) แบบคำนวณ (Calculated) แบบลากและวางลงในข้อความ, ลงในเครื่องหมาย, ลงบนภาพ (Drag and drop) และแบบเลือกคำที่ขาดหายไป (Random short-anser matching)วัน / เดือน / ปี / เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ เช่น ให้เวลาในการทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง รูปแบบการแสดงข้อสอบ เช่น ให้แสดงหน้าละกี่ข้อ, และกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงการเลือกตอบในหน้าทั้งหมด การแสดงคะแนน และข้อผิดถูก เช่น แสดงขณะสอบ, หลังสอบ, และหลังการส่งข้อสอบเสร็จสิ้น ระบบสามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้น จากคลังข้อสอบ ระบบสามารถทำการทดสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำได้ทั้งบน PC, Notebook, Tablet หรือ Smartphone อย่างไม่มีขีดจำกัด ระบบมีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้ ระบบสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในการจัดสอบแต่ละครั้ง เช่น ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ และใบตอบ ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ รวมถึง ค่าน้ำ-ไฟ เป็นต้น และเป็นระบบที่ช่วยคณาจารย์และนิสิตเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ที่มีการพัฒนาในโลกออนไลน์มากขึ้น

ประกาศ ระบบอินเทอร์เน็ต มจร วัดมหาธาตุ ที่เชื่อมต่อผ่าน UniNet ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อนอกเครือข่าย UniNet ได้

เนื่องด้วยระบบเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โหนดท่าพระจันทร์ ขัดข้อง ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ต มจร  วัดมหาธาตุ ที่เชื่อมต่อด้วยนั้น ไม่สามารถติดต่อนอกเครือข่าย UniNet ได้ แต่สามารถติดต่อภายในเครือข่ายของ UniNet ได้ปกติ UniNet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบดังกล่าว จะแก้ไขระบบให้ใช้งานได้ปกติ ภายในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 นี้

ผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เครือข่ายของ UniNet เช่น TOT, CAT, 3BB, AIS, True และ DTAC เป็นต้น ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ของ มจร วัดมหาธาตุได้

วิธีแก้ปัญหาชั่วคราว สำหรับส่วนงานของ มจร ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่เครือข่ายของ UniNet ให้เชื่อมต่อ VPN ก่อนการใช้งานระบบ โดยเชื่อมต่อผ่าน vpn2.mcu.ac.th เท่านั้น  ส่วนงานที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของ UniNet สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในการนี้ การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ มจร จ.พระนครศรีอยุธยา และส่วนภูมิภาค ยังคงใช้งานได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ ปรับปรุงห้องระบบเครือข่าย UniNet โหนดพญาไท วันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 6.00 น.

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดำเนินการโยกย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ไปติดตั้งยังห้องระบบเครือข่ายที่ติดตั้งขึ้นใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 24:00 น. ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 6:00 น. โดยในช่วงเวลาดำเนินการสมาชิกที่เชื่อมต่อใช้งานผ่านโหนดพญาไทโดยตรง รวมทั้งเครือข่ายงานวิจัย จะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ ส่วนสมาชิกที่เชื่อมต่อ ณ โหนดอื่น อาจได้รับผลกระทบในการใช้งาน สำนักงานฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรสงฆ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (หลักสูตร ป.ทศ.)

Scroll To Top