วันพฤหัส , 17 สิงหาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร การใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)

ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 โซน C  อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจร่วมอบรม หลักสูตร Graphic Design for Web

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ ผู้สนใจร่วมอบรม
หลักสูตร Graphic Design for Web

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 โซน C  อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ :
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับคลิก

MCU e-Book (Electronic Book) ศูนย์รวมตำรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เปิดบริการแล้ววันนี้

MCU e-Book (Electronic Book) ศูนย์รวมตำรา ,คำภีร์,เอกสารทางวิชาการ,หนังสือ และสูจิบัตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดบริการแล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ระบบ e-Book ลิ้งค์ http://ebook.mcu.ac.th/

นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป สามารถอ่านทุกเล่มได้โดยผ่านอุปกรณ์ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น   PC Desktop  ,  Mobile  (  ipad ,iphone, android ,  windows mobile อื่น ๆ ) เป็นต้น

พัฒนาโดย การร่วมมือกันระหว่าง กองวิชาการกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอนิมนต์/เชิญ อาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะดำเนินการอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Moodle :: การจัดการการเรียนรู้แบบ e-Learning สำหรับผู้สอน”“Learning Management with e-Learning using Moodle (for Instructor)”ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้  จึงเรียนมาเพื่อขอให้แจ้งหรือส่งคณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้  ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์training.mcu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Pre-CCNA2

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Pre-CCNA 2

ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c114 โซน C  อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศ ซ่อมอุปกรณ์เครือข่าย Router เร่งด่วน วันที่ 7 ก.ค. 60 เวลา 17.00-18.00 น.

เนื่องด้วยอุปกรณ์เครือข่าย Router ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งติดตั้งที่ มจร อยุธยา ชำรุด และจะมีการซ่อมบำรุงในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00-18.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ มจร อยุธยา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานที่วัดมหาธาตุ วัดศรีสุดาราม และส่วนภูมิภาค

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ประกาศ การบำรุงรักษาระบบ MCUNet ในวันที่ 8 – 10 ก.ค. 60

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการบำรุงรักษาระบบ MCUNet ประจำปี ในวันที่ 8 – 10 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเป็นบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

IT Division will conduct system maintenance on 8 – 10 July 2017, from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. During the maintenance period some service may be temporarily unavailable.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have any queries, please contact IT Division Phone at 0 3524 8075 or 8075.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Division
Tel. 0 3524 8075
E-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตร Web II Development Master Level

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Web II Development Master Level ระหว่างวันที่ ๔ –๖ กรฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ หลักสูตร Web II Development Master Level สำหรับบุคลากรส่วนกลาง ชึ่งเป็นคอร์สต่อเนื่องจากหลักสูตร Web I Development Fundamental Level โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้ ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓
หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.th หรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็ปไซต์ training.mcu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

ประกาศปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มิ.ย. 60 เวลา 13.00-17.00 น.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing.mcu.ac.th) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail : network@mcu.ac.th
FB : www.facebook.com/itmcu

ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5+CSS3+BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP)สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ โซนซี อาคารเรียนรวม มจร วังน้อยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ จึงเรียนมาเพื่อขอให้ส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าอบรมหลักสูตร Web I Development fundamental Level (HTML5 + CSS3+ BOOTSTRAP) สำหรับบุคลากรส่วนภูมิภาค โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามแบบฟอร์มใบตอบรับที่แนบมานี้ ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๗๕ ภายใน ๘๑๙๕,๘๐๗๕ และโทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๓, หรืออีเมล์ITtraining@mcu.ac.thหรือสามารถแนบไฟล์แบบตอบรับเข้าอบรมได้ที่เว็ปไซต์ training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll To Top