Monday , 25 September 2017
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม

Category Archives: ฝึกอบรม

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา Apps บน Android

รับวุฒิบัตรแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Picture of the 1st day Applications Development on Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ในวันนี้ (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นวันแรก โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Training of E-Learning for Teacher had started

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน สำหรับคณาจารย์จากวิทยาเขต ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) วันเป็นแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และได้เริ่มการบรรยาย โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายอภิชาติ รอดนิยม เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

MCU-Mail Usage Training

ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google Apps for Education หัวข้อ “การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MCU-Mail (Google Mail)″ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม โดยมีนายปัญญา นราพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากร

IMG_8845

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

ขอนิมนต์เชิญ อบรมหลักสูตรการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย MCU-Mail (Google Mail) และ หลักสูตรการปรับแต่งสื่อรูปภาพด้วย Google Picasa

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญ เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  MCU-Mail (Google Mail)
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ และ

หลักสูตรการปรับแต่งสื่อรูปภาพด้วย Google Picasa
ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้

03022560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โซนC C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

The participants of Pre-CCNA training visit the MCU Server room at Wangnoi

ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบเครือข่ายหลักสูตร Pre-CCNA ซึ่งเดินทามาจากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เข้าเยี่ยมชมระบบการทำงานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวังน้อย เพื่อประกอบการบรรยาย โดยมีนายศรี แก้วงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เป็นวิทยากรบรรยาย

DSC_0075

ณ ห้องเซิฟเวอร์ ชั้น ๔ สำนักงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Get a certificate of Google Classroom Training

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Google Apps for Education หัวข้อ Google Classroom รุ่นที่ ๑ สำหรับคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ซึ่งได้จัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๓๐ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

IMG_7435 IMG_7444

ในพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร และให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

IMG_7472

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพการรับวุฒิบัตร

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์/เชิญ  บุคลากร วิทยาเขต ,วิทยาลัยสงฆ์ เข้าอบรม หลักสูตรPre-CCNA & การดูแลระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

pre-ccnaEditBanner2

ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โดยวิทยากร คุณศรี แก้วงาม

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่นี้ และส่งแบบตอบรับได้ที่ อีเมล์ : ITtraining@mcu.ac.th หรือ อัพโหลดไฟล์ผ่าน ทางเว็บไซต์ training.mcu.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือติดต่อโดยผู้ประสานงาน ๐๙๕ – ๕๑๘ – ๙๒๔๒(ปีใหม่) 
และทางเว็บไซต์ www2.it.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th หรือทาง Facebook : MCUit

Presented Certificates of Internet Network Usage and Maintaining Training

พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่เจ้าหน้าที่จากห้องเรียนหน่วยวิทยบริการ

IMG_2256

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย โดยมีพระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.

อัลบั้มภาพการรับมอบวุฒิบัตร

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอนิมนต์ เชิญบุคลากร ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ เข้าร่วมอบรม
“หลักสูตรการใช้งานและดูแลระบบเครือข่าย Internet”

network-Internet

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๕ หรือ ๘๐๗๕ หรือช่องทางเว็บไซต์ www2.mcu.ac.th , training.mcu.ac.th
และช่องทาง Facebook: MCUit

ส่งแบบตอบรับได้ที่ : e-mail = ITtraining@mcu.ac.th และอัพโหลด ผ่านเว็บไซต์  training.mcu.ac.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

Scroll To Top