วันเสาร์ , 24 กุมภาพันธ์ 2018
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม

Category Archives: ฝึกอบรม

กองกลางสำนักงานอธิการบดีอบรม G Suite

บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน G Suite for Education เพื่อนำระบบ G Suite for Education ไปประยุกต์ใช้งานในสำนักงานเป็นหน่วยงานแรก โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets )

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets ) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานด้วย G Apps ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

บรรยายกาศการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

บรรยากาศการอบรมในเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันแรกของการอบรม หลักสูตร

การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม e-Meeting

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ให้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุม

ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบ MCU e-Meeting เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพจากโทรศัพท์มือถือ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร G Docs

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ G Docs” ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการสร้างสรรค์งานเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education” ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสมัครและใช้งาน GMail, Contact, Calendar และ G Drive เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับยุค ๔.๐ สำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา Apps บน Android

รับวุฒิบัตรแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศการอบรมวันแรกการพัฒนา Apps บนระบบปฏิบัติการ Android

บรรยากาศการอบรมวันแรกหลักสูตรการพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android ในวันนี้ (วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐) เป็นวันแรก โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน

เริ่มแล้วการอบรมหลักสูตร e-Learning สำหรับผู้สอน สำหรับคณาจารย์จากวิทยาเขต ในเช้าวันนี้ (วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) วันเป็นแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก และได้เริ่มการบรรยาย โดยมี นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายอภิชาติ รอดนิยม เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

Scroll To Top