วันพุธ , 19 ธันวาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ฝึกอบรม

Category Archives: ฝึกอบรม

ส่วนเทคโนฯ จัดอบรมผู้ดูแลเว็บใหม่

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมผู้ดูแล (Administrators) ระบบเว็บไซต์ใหม่ ได้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่จาก MCU TV และตัวแทนจากคณะต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท Smartclick Solution Co.,Ltd เป็นวิทยากร ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” ให้แก่คณะพุทธศาสตร์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตร “การบริหารข้อมูลในองค์กรด้วย Google Drive File Stream” และมีการอบรม G Suite for Education เพิ่มเติมด้วย ให้แก่บุคลากรคณะพุทธศาสตร์  ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม G Slides

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Slides) ให้แก่บุคลากรผู้สนใจ เพื่อนำทรัพยากรของ G Suite ไปใช้ในการสร้างสื่อการนำเสนอผลงาน หรือสื่อการเรียนการสอน ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โดยมีนายเอกพล  สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

กองกลางสำนักงานอธิการบดีอบรม G Suite

บุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการ นางสาววิไลวรรณ รังสร้อย รองผู้อำนวยการ เข้าอบรมหลักสูตรการใช้งาน G Suite for Education เพื่อนำระบบ G Suite for Education ไปประยุกต์ใช้งานในสำนักงานเป็นหน่วยงานแรก โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets )

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ( G Sheets ) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำงานด้วย G Apps ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

บรรยายกาศการอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

บรรยากาศการอบรมในเช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันแรกของการอบรม หลักสูตร

การจัดการข้อมูลแบบมืออาชีพ ( G Sheets )

โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รก.รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education รุ่น ๒ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม e-Meeting

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานประชุมด้วยระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ให้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุม

ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบ MCU e-Meeting เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพจากโทรศัพท์มือถือ

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร G Docs

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างสรรค์งานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ G Docs” ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อการสร้างสรรค์งานเอกสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วย G Suite for Education” ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสมัครและใช้งาน GMail, Contact, Calendar และ G Drive เพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับยุค ๔.๐ สำหรับคณาจารย์เจ้าหน้าที่

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีเป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศการอบรมและรับวุฒิบัตร

Scroll To Top