วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018
Breaking News
You are here: Home » ประชุม

Category Archives: ประชุม

ประชุมประจำส่วนงาน

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมส่วนงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  ซึ่งมีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการใช้งาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ในการบริหารงานประชุมของส่วนงานอีกด้วย ซึ่งมีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประจำเดือนมกราคม ๖๑

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๖/๒๕๖๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง ๖/๒๕๖๐  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการใช้งาน ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting) ในการบริหารงานประชุมของส่วนงานอีกด้วย ซึ่งมีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

 

การประชุมตรวจรับเว็บไซต์ โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดและเทคโนสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา บริษัท สมาร์ทคลิ๊ก โซลูชั่น จำกัด ได้ส่งมอบงวดงานที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าจ้างบริษัท สมาร์ทคลิ๊ก โซลูชั่น จำกัดในปรับปรุงระบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเว็บไซต์มหาวิทยาลัยจะต้องสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งความสวยงาม ความทันสมัยของข้อมูล ความรวดเร็วในการใช้งานและการค้นหาข้อมูลใช้งานง่าย

19 กันยายน 2560 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนฯ

19 กันยายน  2560  เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุม  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน  มีวาระพูดถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

เทคโนฯ เชิญสถาบันวิจัยมาให้ความรู้ด้านการวิจัย

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุม โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธาน และ พระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พูดคุยหารือถึงแนวทางการดำเนินการวิจัยของบุคลากรสายปฎิบัติการวิชาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและส่งเสริมการวิจัย และพระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  บรรยายให้ความรู้เรื่อง  “การบริหารงานวิจัย & การพัฒนานักวิจัย” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิจัย  ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา Apps บน Android

รับวุฒิบัตรแล้วการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Mobile Applications บนระบบปฏิบัติการ Android” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม

 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน หารือถึงความเคลื่อนไหวของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศในวาระต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง ๓ กลุ่มงาน คือ ๑.กลุ่มงานบริหาร ๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๓.กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

29 พ.ค. 60 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

29 พฤศภาคม 2560  เวลา 09.30  น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Scroll To Top