วันพฤหัส , 17 สิงหาคม 2017
Breaking News
You are here: Home » ประชุม

Category Archives: ประชุม

ประชุมประจำส่วนงาน

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยพระมหาชำนาญ มหาชาโน ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน หารือถึงความเคลื่อนไหวของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศในวาระต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง ๓ กลุ่มงาน คือ ๑.กลุ่มงานบริหาร ๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๓.กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

29 พ.ค. 60 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา

29 พฤศภาคม 2560  เวลา 09.30  น. เป็นต้นไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนฯ มจร จัดประชุมกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติและพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สหประชาชาติและพุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑๒

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

page-web-60-2-16

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ,ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มจร วังน้อย อยุธยา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเว็บไซต์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมใหญ่ประจำปี

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ประจำปี ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม  และมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG_7065IMG_7067IMG_7086IMG_7055

ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

ปฎิทินการประชุมส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

meeting2559

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๒ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยมีวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
    ๑.๑เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
    ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
        ๑.๒.๑ เรื่องขอให้ส่งเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
        ๑.๒.๒ เรื่องสถิติค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
        ๑.๒.๓ เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาของ มจร
    ๑.๓ เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน
        ๑.๓.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานบริหารงาน
        ๑.๓.๒ เรื่อง ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
        ๑.๓.๓ เรื่อง ผลการดำเนินงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
    ๓.๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    ๓.๒ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เวลา ๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ ตึกสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน โดยมีมีวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๓ เรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๓.๒ เรื่องปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เวลา ๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม

Scroll To Top